domingo, 1 de mayo de 2016

EDUCATRIX, Manual de competències per a la vida adulta.

EDUCATRIX, Manual de competències per a la vida adulta és un material per ajudar als educadors i educadores socials i altres professionals que treballen en processos socioeducatius, amb adolescents i joves d’edats compreses entre els 13 i els 17 anys, per a que aquests puguin adquirir les eines necessàries i de¬senvolupin les seves habilitats per a poder fer un bon procés en aquesta etapa, i en les següents, de les seves vides.
EDUCATRIX s’adapta fàcilment a les sessions en les que es vulguin treballar te¬màtiques transversals a partir del model de competència cogni¬tiu-emocional. Es tracta d’un material engrescador i obert, basat en una sèrie de temes que permeten el creixement i el desenvolu-pament personal integral.